Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών

Οταν τα Ελληνικά, θέλουν διευκρινήσεις... στα Ελληνικά!
ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.
Α. Δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης.
Από έγγραφα ερωτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών και υπομνήματα Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, μας γνωστοποιήθηκαν προβλήματα στη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών που φανερώνουν ανομοιόμορφη εφαρμογή και μη τήρηση του ισχύοντος πλαισίου.
Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται: στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους εξεταστές στους υποψηφίους οδηγούς, κατά τον έλεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει, (για όλες τις κατηγορίες), στη χρήση των πλάγιων καθρεπτών του οχήματος κατά την εκτέλεση της οπισθοπορείας με στροφή, (για όλες τις κατηγορίες εκτός της Α) και στο σημείο εκκίνησης της δοκιμασίας «επιτάχυνση του οχήματος
με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη», (για την κατηγορία Α).
Κατόπιν αυτών, για λόγους ομοιόμορφης και ορθής διενέργειας των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών από όλους τους εξεταστές, υπενθυμίζουμε τα εξής και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους:
Με το π.δ 51/2012/ΦΕΚ101Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Ι.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ- Β. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ),
ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, οι όροι υπό τους οποίους διεξάγονται οι πρακτικές εξετάσεις προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, (για τις ισχύουσες κατηγορίες αδειών οδήγησης: Α, Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε και Δ+Ε και από 19-1-2013 για όλες τις προβλεπόμενες στο εν λόγω π.δ κατηγορίες). Οι λεπτομέρειες διενέργειας των εξετάσεων αυτών καθορίζονται στην υ.α 58930/480/ΦΕΚ526Β΄/3-5-1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ανωτέρω π.δ.
Ως εκ τούτου ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
1. «Έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσει», (Δοκιμασία 1. της ΟΜΑΔΑΣ Α
του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ). Ο έλεγχος του υποψηφίου οδηγού αφορά:
Για την κατηγορία Α: την κατάσταση των ελαστικών, των πεδών (φρένων), του συστήματος διεύθυνσης, του διακόπτη στάθμευσης έκτακτης ανάγκης (εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί), του ιμάντα, της στάθμης λαδιού, των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης, του ηχητικού οργάνου και τη σωστή θέση των καθρεπτών, (π.δ.51/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ι. Β. 6.1.2 και υ.α 58930/99, άρθρο 25 παράγρ.1 ΟΜΑΔΑ Α. εδάφιο1.)
Για τις κατηγορίες Β, B+E, Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε: την κατάσταση των μηχανισμών και συστημάτων του οχήματος (λάστιχα, φώτα, τιμόνι, φρένα, δείκτες πορείας, ηχητικά όργανα), τη σωστή θέση των καθρεπτών, τις πόρτες του οχήματος, τις ζώνες ασφαλείας, (υ.α 58930/99, άρθρο 26 παράγρ.1 ΟΜΑΔΑ Α. εδ.1.) και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.51/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ι. Β:
Για τις Κατηγορίες Β και B+E (υποπεριπτώσεις 7.1.1. έως και 7.1.6):
7.1.1. προσαρμογή του καθίσματος εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη σωστής θέσης καθήμενου.
7.1.2. προσαρμογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας και προσκέφαλων.
7.1.3. έλεγχος ορθής ασφάλισης των θυρών.
7.1.4. διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης, των υγρών (π.χ λάδι κινητήρα, ψυκτικού υγρού, υγρού υαλοκαθαριστήρα), των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και των ηχητικών οργάνων.
7.1.5. έλεγχο των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται με την φόρτωση του οχήματος: αμάξωμα, ελάσματα, θύρες του διαμερίσματος φορτίου, ασφάλιση του θαλάμου, τρόπος φόρτωσης, στερέωση φορτίου (κατηγορία B+E μόνο)·
7.1.6. έλεγχο του μηχανισμού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορία B+E μόνο).
Για τις Κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε,Δ+Ε (υποπεριπτώσεις 8.1.1 έως και 8.1.9.):
8.1.1. προσαρμογή του καθίσματος για να επιτευχθεί η σωστή θέση καθήμενου·
8.1.2. προσαρμογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας, προσαρμογή προσκέφαλων εφόσον υπάρχουν.
8.1.3. εκτέλεση δειγματοληπτικών ελέγχων της κατάστασης των ελαστικών, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης, των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου·
8.1.4. έλεγχος του σερβομηχανισμού των συστημάτων πέδησης και μετάδοσης της κίνησης. έλεγχος της κατάστασης των τροχών, των κοχλιών, των λασπωτήρων,
του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα, των παραθύρων και των υαλοκαθαριστήρων, των υγρών (π.χ λάδι μηχανής, ψυκτικό υγρό, υγρό υαλοκαθαριστήρων). έλεγχος και χρήση των χειριστηρίων, καθώς και της συσκευής ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
8.1.5. έλεγχος της πίεσης του αέρα, των δεξαμενών αέρα και της ανάρτησης.
8.1.6. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται με τη φόρτωση του οχήματος: αμάξωμα, ελάσματα, θύρες διαμερίσματος φορτίου, μηχανισμός φόρτωσης (αν υπάρχει), ασφάλιση του θαλάμου (εάν υπάρχει), τρόπος φόρτωσης, στερέωση φορτίου (κατηγορίες Γ, Γ+Ε μόνο)·
8.1.7. έλεγχος του μηχανισμού ζεύξης και των συνδέσεων της πέδης και των ηλεκτρολογικών (κατηγορίες Γ+E, Δ+E μόνο)·
8.1.8. ικανότητα λήψης ειδικών μέτρων ασφαλείας στο όχημα· έλεγχος αμαξώματος, θυρών, εξόδων κινδύνου, εξοπλισμού πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρων και άλλων εξοπλισμών ασφαλείας (κατηγορίες Δ, Δ+E μόνο).
8.1.9. ανάγνωση οδικού χάρτη, σχεδιασμός δρομολογίου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων πλοήγησης (προαιρετική).
2. «Οπισθοπορεία με στροφή», (δοκιμασία 5. της ΟΜΑΔΑΣ Α. του
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ για τις κατηγορίες Β, Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε:
Η ειδική αυτή δοκιμασία, εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α 58930/99, άρθρο 26 παράγρ.1 ΟΜΑΔΑ Α. εδάφιο (5), όπου, προβλέπεται μεταξύ των άλλων, ότι:
κατά την προς τα πίσω πορεία, ο υποψήφιος οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί το όχημα κοιτάζοντας προς τα πίσω. Η οδήγηση του οχήματος πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω των δυο προς τα πλάγια του οχήματος καθρεπτών. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να κοιτάξει προς τα πίσω, προκειμένου να ελέγξει τη θέση του οχήματος, μόνο κατά τη διάρκεια των δύο στάσεων που επιτρέπεται να γίνουν.
Ειδικά για την κατηγορία Β, επιτρέπεται (δεν υποχρεούται), ο υποψήφιος να κοιτάζει προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ελέγχοντας όμως οπτικά συγχρόνως προς όλες τις κατευθύνσεις.
3. «Επιτάχυνση του οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη», (δοκιμασία 6. της ΟΜΑΔΑΣ Α του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ για την κατηγορία Α:
Όπως προκύπτει από το άρθρο 25, παράγραφος 1, ΟΜΑΔΑ Α (6) της υ.α 58930/99, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ακριβές σημείο εκκίνησης για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Κατόπιν αυτού ο υποψήφιος, μπορεί να ξεκινά από εφικτή απόσταση σε σχέση με την προβλεπόμενη για την εκτέλεση της δοκιμασίας, λωρίδα πλάτους 40 εκ. προκειμένου να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη
δοκιμασία σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.
Β. Έλεγχος Δικαιολογητικών
Όπως είναι γνωστό, με τις B3/οικ.11307/1578/9-3-2012(ΑΔΑ:Β44ΘΙ-9ΓΘ) και Β3/56157/5762/20-4-2012(ΑΔΑ:Β4ΩΝ1-Π4Σ) εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα ΥΠΥΜΕΔΙ, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την κατάργηση έκδοσης, (από 3-7-2011), της Άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, την άσκηση του επαγγέλματος με Αναγγελία, την χορήγηση, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, «Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας Έναρξης/Ανανέωσης Ασκήσεως Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών», (υπόδειγμα 2 της ανωτέρω 1ης εγκυκλίου), κατ΄ εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου, το οποίο τροποποιήθηκε.1 Προς ενημέρωση εξεταστών και εκπαιδευτών, επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στα πλαίσια της διαδικασίας πρακτικής εξέτασης υποψηφίων
οδηγών, (τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις2, καθώς και η 42464/4638/15-7-2005 εγκύκλιός μας), δηλαδή ο παριστάμενος εκπαιδευτής θα πρέπει να προσκομίζει είτε ισχύουσα «Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών», είτε «Βεβαίωση Ορθής Αναγγελίας Έναρξης/Ανανέωσης Ασκήσεως Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών», (βλ. συν/νο υπόδειγμα 2).
Γ. Της παρούσας παρακαλούνται όπως λάβουν γνώση οι εξεταστές με υπογραφή.__

Άντε να δούμε...!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου